Świadectwo Energetyczne

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku, Certyfikat Energetyczny

Właściciele, zarządcy budynków i osoby ze spółdzielczym, własnościowym prawem do lokalów, którzy chcą je sprzedać lub wynająć, maja obowiązek zlecenia wykonania certyfikatu energetycznego.

Dokument zawiera wskaźnik energii pierwotnej, określający zapotrzebowanie budynku na energie do ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.

Wskaźnik energii końcowej podaje ile jej trzeba kupić, dodatkowo uwzględniając utratę energii przy wytwarzaniu ciepła.

Świadectwo jest ważne 10 lat, ale traci ważność jeśli zmienia się charakterystyka energetyczna budynku w wyniku robót budowlano-instalacyjnych (np. ocieplenia budynku).

Certyfikat energetyczny jest wymagany także w przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach w widocznym miejscu trzeba umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia ma też dotyczyć budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa.

Obowiązek sporządzenia świadectw nie dotyczy m.in. zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Zamów Certyfikat Energetyczny

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka energetyczna jest częścią opisu technicznego składowej projektu budowlanego, który stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Charakterystykę energetyczną wykonujemy w przypadku budynków wyposażonych w instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze, instalacje oświetlenia wbudowanego, a także  w przypadku zastosowania innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku.

Zamów Charakterystykę Energetyczną

Audyty Energetyczne Budynków

Audyty energetyczne budynków sporządzamy dla potrzeb uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich, konkursów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub premii termomodernizacyjnej lub remontowej.

Audyty energetyczne wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

  • ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Zamów Audyt Energetyczny

Inwentaryzacja Obiektów Budowlananych

Inwentaryzacja jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Inwentaryzację wykonuje się najczęściej przy okazji remontu domu, przebudowy czy nadbudowy obiektu. Jest ona wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej.

Inwentaryzacja budowlana jest zwykle częścią projektu przebudowy domu, niezależnie, czy remont jest związany z nadbudową, czy tylko ze zmianą podziału niektórych pomieszczeń. Istotne jest więc, aby inwentaryzacja była wykonana rzetelnie i bez uproszczeń.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku starych domów, gdzie sporządzona dokumentacja techniczna ilustrująca przebudowywane elementy, zastąpi inwestorowi brak zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydano przed laty pozwolenie na budowę naszego domu.

Dopiero na podstawie takiej dokumentacji architekt opracuje projekt przebudowy, a inspektor budowlany urzędu gminy wyda pozwolenie na remont.

Sporządzenie inwentaryzacji budynku jest obowiązkowe (obowiązek nałożony przez Prawo Budowlane) w przypadku, gdy planowany jest remont domu, przebudowa domu lub nadbudowa domu, a także jeśli wymieniana będzie konstrukcja dachu oraz zmieniane będą rozmiary i ilości otworów okiennych i drzwiowych w ścianach.

Inwentaryzacja budynku przydatna też będzie przy ocenie stanu technicznego budynku, planowanym kupnie bądź sprzedaży nieruchomości, wykonywaniu nowych instalacji w domu (gaz, prąd, woda, ogrzewanie) czy planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych lub użytkowych w obiekcie.

Zamów Inwentaryzację Budowlaną

Projekty Instalacji i Przyłączy Sieciowych

Opracowujemy projekty techniczne w zakresie inżynierii środowiska. Są to projekty instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i gazu. Wykonujemy również projekty przyłączeń do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Działamy na terenie Lublina i okolic.

Zamów Projekt